๊UA-151914670-1

เกี่ยวกับสหภาพแรงงานฯ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

                1 .เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหภาพ

                2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตลอดจนเงื่อนไขการจ้าง หรือการทำงาน

                3. เพื่อให้สมาชิกรู้ถึงการพัฒนาการเกี่ยวกับสวัสดิการของสภาพการจ้าง อันนำไปสู่การขยายผล และก้าวไปสู่ความมั่นคงในการทำงาน

                4. เพื่อให้สมาชิกสหภาพแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของสหภาพแรงงานที่แสวงหาผลประโยชน์การจ้างงานเป็นธรรมให้แก่สมาชิก

                5. เพื่อให้สมาชิกสหภาพแรงงานมีความเชื่อมั่น ต่อสหภาพแรงงาน และยังคงร่วมมือ ร่วมใจในการรักษาสิทธิประโยชน์ให้คงอยู่

Visitors: 2,393