๊UA-151914670-1

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

"ข่าวสารสหภาพแรงงาน"

ครบรอบ 41 ปี  จาก สหภาพแรงงานไทนเรยอน สู่สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย พวกเราได้ผ่านเรื่องราวมากมายในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสวัสดิการที่ดีขึ้น เพื่อเพื่อนพนักงานทุกคนและคนรุ่นหลังจากเรา ถ้าสหภาพแรงงานไม่มีสมาชิกที่แข็มแข็งรวมใจกันเป็นหนึ่ง คงไม่มีสวัสดิการที่ดีให้พนักงานทุกตนอย่างเช่นปัจจุบันนี้

ไม่มีสมาชิกไม่มีสหภาพ   ไม่มีสหภาพไม่มีความเป็นธรรม 

Visitors: 2,177