๊UA-151914670-1

ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก

                                 ผู้แทนประจำแผนกคือใคร


ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก 
คือตัวแทนของสมาชิกในแผนกต่าง ๆ ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกของสมาชิกในแผนกนั้น ๆ มีหน้าที่ทำการประสานงานระหว่างกรรมการสหภาพฯ และสมาชิกในแผนกของตน การได้มาของผู้แทนสมาชิกประจำแผนกเป็นไปตามระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอนว่าด้วยผู้แทนสมาชิกประจำแผนก พ.ศ. 2528
จำนวนผู้แทนสมาชิกในแต่ละแผนก ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกสหภาพฯ ในแต่ละแผนก โดยกำหนดจำนวนสมาชิก 30 คน ให้มีผู้แทนสมาชิกประจำแผนก 1 คน กรณีที่แผนกใดมีสมาชิกเกิน 30 คน เศษของสมาชิกที่เกินกว่า 15 คน ขึ้นไปให้ถือว่าแผนกนั้นมีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้อีก 1 คน
สำหรับแผนกใดที่มีสมาชิกน้อยกว่า 30 คนก็ให้มีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้ 1 คน
วาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนสมาชิกประจำแผนก เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ บริหารสหภาพฯ ชุดที่ทำการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำแผนกนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรง   งานฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามข้อบังคับสหภาพแรงงานไทยเรยอน พ.ศ. 2521 ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกทุกคนต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย นอกจากนั้นผู้แทนสมาชิกประจำแผนกอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังนี้ คือ (ระเบียบ ฯ ข้อ 5)
1.  ตาย
2. ลาออก โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรม การบริหารสหภาพแรงงาน ฯ แล้ว
3. พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
4.  สมาชิกในแผนกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในแผนกนั้น
5. คณะกรรมการสหภาพฯ มีมติให้ออกจากตำแหน่งเมื่อเห็นว่าผู้แทนสมาชิกประจำแผนกผู้นั้นมีคุณสมบัติหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือเป็นผู้สร้างความแตกแยกในหมู่สมาชิกหรือขัดขวางการดำเนินงานของคณะกรรมการสหภาพฯ
6. ขาดประชุมติดต่อกันเกินกว่า 3 ครั้ง หรือเกินกว่า 3 ครั้งในรอบ 5 เดือน
วิธีการได้มาและการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำแผนก เมื่อผู้แทนสมาชิกประจำแผนกพ้นจากตำแหน่งหรือหมดวาระ ประธานสหภาพแรงงานฯ จะทำการแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกในแต่ละแผนกสำหรับเสนอชื่อต่อประธานสหภาพแรงงานฯ เพื่อแต่ง ตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิกประจำแผนก (ระเบียบฯ ข้อ 7)
วิธีการคัดเลือกสมาชิกในแต่ละแผนกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาชิกประจำแผนกให้เป็นไปตามที่กรรมการคัดเลือกตัวจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมหรือสภาพการทำงานในแต่ละแผนก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกประจำแผนกต้องได้รับการลงลายมือชื่อจากสมาชิกอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากสมาชิกในแผนกนั้น ๆ
ผู้แทนสมาชิกมีหน้าที่ทำอะไร ? (ระเบียบฯ ข้อ 9) ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะทำ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ
1. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
2. เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานสหภาพ ต่อคณะกรรมการสหภาพฯ
3. นำข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของสมาชิกในแต่ละแผนกมาเสนอต่อคณะกรรมการสหภาพฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสหภาพฯ ให้สมาชิกในแผนกของตนได้รับทราบ
5. ช่วยเหลืองานสหภาพฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การประชุมประจำเดือนระหว่างกรรม การสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนก สำคัญอย่างไร ? ตามระเบียบฯ ข้อ 10 คณะกรรมการสหภาพฯ ต้องทำการประชุมกับผู้แทนสมาชิกประจำแผนกอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ซึ่งเสนอผ่านผู้แทนสมาชิกประจำแผนก และคณะกรรมการสหภาพฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรม การฯ ให้ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้รับทราบ โดยในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้แทนสมาชิกประจำแผนกทั้งหมด (หรือ 16 คน) จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งในระยะ 5 – 6 ปี ที่ผ่านมา จำนวนผู้แทนสมาชิกประจำแผนกที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละเดือนมีไม่มากนัก โดยจะอยู่ระหว่าง 50 – 60 % ของผู้แทนสมาชิกประจำแผนกเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมาก ก็คงต้องขอความร่วมมือกับผู้แทนสมาชิกประจำแผนกชุดใหม่ ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหภาพให้มากขึ้น และเช่นเดียวกับในส่วนของกรรมการสห -  ภาพฯ ก็เช่นกัน ในระยะ 5 – 6 ปีที่ผ่านมากรรมการที่เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนสมาชิกประจำแผนกก็มีน้อยด้วยอยู่ระหว่าง 45 – 55 % ของกรรมการทั้งคณะ  ตามระเบียบ ฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการสหภาพ ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับผู้แทนสมาชิกประจำแผนกทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานสหภาพแรงงานฯ ทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งเท่าที่ผ่านมากรรมการส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ไม่ได้แจ้งให้ประธานสหภาพ ฯ ทราบ
ตั้งแต่วันแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำแผนกชุดใหม่จนถึงต้นเดือนเมษายนได้มีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกมา แล้ว 1 ครั้ง กรรมการสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกยังเข้าร่วมประชุมไม่มากนัก นับแต่นี้ต่อไปก็ขอเชิญชวนให้กรรมการสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกท่านได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหภาพฯทุกคนเพราะการประชุมร่วมกันเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกรรมการสหภาพฯ และสมาชิกรวมทั้งก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกด้วย ปัญหาใดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะได้รับการติดตามต่อไปทั้งกรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนกก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ครบถ้วน สำหรับผู้แทนสมาชิกประจำแผนกและกรรมการสหภาพฯ ที่มาร่วมประชุมประจำเดือน หากท่านใช้ใบผ่านออกมาประชุมโดยปกติแล้วบริษัทไม่ได้ตัดเวลาทำงานของท่าน แม้ว่าท่านจะอยู่ร่วมประชุมเกิน 30 นาที ในการประชุมร่วมระหว่างกรรมการฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกเดือนต่อไป ก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกันเพราะการประชุมคือหัวใจของการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั่นเอง

 

Visitors: 2,393